Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb poskytnutých prostřednictvím on-line obchodu KoupitClanek.cz.

Provozovatel online obchodu KoupitClanek.cz: Bc. Michaela Alexandra Drtinová, Kosmická 747/21, 149 00, Praha 4, IČ 75594641, DIČ CZ9051100003, Nejsme plátci DPH

Email: info@koupitclanek.cz
Telefon: +420 608 148 036

1.     Odpovědnost za vady

Jako poskytovatel online obchodu zaměřeného na prodej služeb odpovídáme za to, že služby při převzetí nemají vady. Jakostí při převzetí se rozumí to, že služba:

–    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a na základě reklamy;

–    je v odpovídajícím rozsahu a

–    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Případnou vadu služeb je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o ní dozvíte, nejpozději potom do šesti měsíců od poskytnutí.

V případě, že byla služba poskytnuta vadně, máte právo na bezplatnou náhradní službu, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím služby věděli;
  •  jste vadu sami způsobili;
  • uplynula ochranná lhůta.

3.     Jak uplatnit reklamaci?

Reklamaci služby zakoupené na www.KoupitClanek.cz uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

–    Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme potvrzení.

 

Reklamační řád je platný od 15. 5. 2018